Dyrektor

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku – cały etat

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295 t.j.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. 2018.393), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011, nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011, nr 151, poz. 896) tj.:

1)   posiadające prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2)   mające tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

3)   mające 8-letni staż pracy w zawodzie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

5. koncepcję  pracy na stanowisku objętym konkursem,

6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia,

7. oświadczenia:

- o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych  z   dysponowaniem   środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1440),

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem (Dz. U. 2019 poz. 1781).

8. kopie dokumentów o których mowa powyżej powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,

Oferty z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu należy składać w ciągu 20 dni od daty opublikowania na adres:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
ul. Św. Floriana 12,

85-030 Bydgoszcz, Kancelaria Szpitala

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, adnotację „Nie otwierać” oraz dopisek „Konkurs na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy”. Wewnątrz koperty należy umieścić:

-        ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu,

-        zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w kwietniu – maju 2020r., o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy administracji Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.

Zgoda i klauzula informacyjna Pobierz plik...

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert Pobierz plik...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Pobierz plik....