OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO

IM. TADEUSZA BROWICZA

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego im. Tadeusza Browicza, z siedzibą przy ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, tel. 52/3255600, działając na podstawie art.26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295).

 

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach dyżurów medycznych w Regionalnym Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Intensywnej Terapii zgodnie z ustalonym harmonogramem, w zależności od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia, w terminach ustalonych przez obie strony, w sposób umożliwiający pełne zabezpieczenie potrzeb Udzielającego Zamówienia.

§ 1

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta zostanie na okres dwudziestu czterech miesięcy.

Czas rozpoczęcia świadczenia usług – do uzgodnienia.

§ 2

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, formularzami i wzorem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w bud. C, Ip., pok. Nr 104, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-13.00 tel. 52/3255667, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. oraz na stronie internetowej www.wsoz.pl.

§ 3

Oferty mogą składać podmioty prowadzące indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  • Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem;

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii”, z podaniem nazwy i adresu Oferenta. Nie otwierać do dnia 24.03.2020r. do godz. 11:00;

  • Ofertę należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz w bud. C, IIp. Kancelaria do dnia 24.03.2020r. do godz.10.00.
  • Oferta przesłana drogą pocztowąbędzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy nie później niż na jeden dzieńprzed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2020r. o w bud. C, IIp., pok. 214 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.
  • Oferent jest związany ofertą 20 dni, od daty upływu terminu składania ofert.

§ 4

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczone zostanie na stronie internetowej: www.wsoz.pl i na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.


§ 5

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

§ 6

W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 7

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

§ 8

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Pobierz plik...

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Pobierz plik...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Pobierz plik...