• Dokumentacja medyczna wydawana jest wyłącznie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądŸź osobie przez niego upoważnionej

• Upoważnienie winno być osobiśœcie przekazane przez pacjenta pracownikowi WSOZ

• W razie œśmierci pacjenta dokumentacja medyczna wydawana jest osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem.