W przypadku braku prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej za udzielone œświadczenia medyczne płaci pacjent.

 

Osoby, które nie posiadają prawa do œświadczeń opieki zdrowotnej, mogą uzyskać je dzięki:

  • objęciu ubezpieczeniem obowiązkowym (np. podejmując pracę albo rejestrując się jako bezrobotny w urzędzie pracy)

  • objęciu ubezpieczeniem dobrowolnym

  • wystąpieniu z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji przez prezydenta (burmistrza lub wójta) gminy właœściwej ze względu na swój adres zamieszkania (szczegółowe wyjaœśnienie poniżej)

Ważna decyzja wójta

Osoby, które nie spełniają okreœlonych kryteriów dochodowych znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, bezdomne, bez ubezpieczenia, też mają prawo do œświadczeń opieki zdrowotnej, czyli np. leczenia tak jak osoby ubezpieczone. Generalnie osoby te od daty wskazanej w decyzji korzystają ze œświadczeń na takich samych zasadach jak ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia. Koszty ich leczenie pokrywane są z budżetu państwa.

Żeby to jednak było możliwe, muszą mieć wystawiony dokument, który potwierdza to prawo. Ten dokument to tzw. decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której taka osoba zamieszkuje. Zanim jednak wójt wyda decyzję, przeprowadzony zostaje wywiad œrodowiskowy i skontrolowane dochody osoby w celu sprawdzenia stanu faktycznego. Decyzja wydawana jest dla osób posiadających polskie obywatelstwo i zamieszkujących w Polsce.

Kto wnioskuje

Wójt (burmistrz, prezydent) może wydać decyzję:

  • z własnej inicjatywy

  • na wniosek zainteresowanego

  • w przypadku stanu nagłego, na wniosek œwiadczeniodawcy udzielającego pomocy, czyli np. szpitala, do którego trafiła taka osoba (wniosek musi być w tym przypadku złożony niezwłocznie po udzieleniu œwiadczenia)

  • na wniosek oddziału NFZ

Na trzy miesiące
Prawo do œświadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od dnia okreœlonego w decyzji. Tym dniem jest:

  • dzień złożenia wniosku

  • dzień udzielenia śœwiadczenia, w przypadku udzielenia œświadczeń w stanie nagłym

W przypadku wydania decyzji z urzędu, prawo do œświadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od dnia okreœślonego w decyzji.

Osoba, która otrzymała decyzję, ma obowiązek poinformować wójta (burmistrza, prezydenta) gminy na terenie której mieszka o:

  • każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej

  • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym

Wtedy wójt stwierdzi wygaœśnięcie decyzji.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027); Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728).

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=6&dzialnr=142&artnr=3622&b=1