Wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Polski i nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia (przez "zamieszkanie" rozumie się "miejsce, w którym osoba zwykle przebywa"). W związku z tym nie mogą ubezpieczyć się dobrowolnie np. osoby pracujące lub prowadzące działalnoœć na własny rachunek na terenie innego kraju Unii Europejskiej.

W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, osoba spełniająca warunki do jej podpisania musi:

  • zgłosić się do Oddziału Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania

  • wypełnić "wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia", do którego załącza dokument wskazujący na ostatni miesiąc, w którym podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz przedstawić dowód tożsamoœści

  • w ciągu 7 dni od podpisania umowy zgłosić się do ZUS w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Wnioskodawca podpisuje umowę w siedzibie Oddziału NFZ osobiście lub przez pełnomocnika, który powinien okazać stosowne pełnomocnictwo (w formie pisemnej). Umowa podpisana przez ubezpieczonego i dyrektora Oddziału stanowi wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki dowód ubezpieczenia.

Ważne

  • osoba zawierająca umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny, jeżeli nie są już ubezpieczeni z innego tytułu

  • iloœść osób nie ma wpływu na wysokoœć składki

  • prawo do śœwiadczeń zdrowotnych ubezpieczonego i członków jego rodziny powstaje w dniu okreœślonym w umowie, a kończy się z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległośœci w opłacaniu składek

  • umowa zawierana jest na czas nieokreœlony (umowę można rozwiązać w drodze pisemnego poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego)

  • umowa zostaje zerwana w przypadku nie opłacenia w terminie składki

  • umowa wygasa z chwilą zakończenia zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składka zdrowotna

Miesięczna składka na ubezpieczenie dobrowolne obliczana jest w wysokoœci 9 % od kwoty deklarowanej, jednakże kwota deklarowana nie może być niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni kwartał. Wysokoœć przeciętnego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes GUS. Wysokoœć składki zmienia się w zależnoœci od wysokoœci przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzednim.

Opłata dodatkowa

Ubezpieczający się dobrowolnie, posiadający przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym powyżej 3 miesięcy, jest zobligowany do uiszczenia jednorazowej opłaty za okres nieskładkowy. Jej wysokoœć jest uzależniona od długoœci okresu, w którym osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (do okresu ubezpieczenia wlicza się okresy ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej lub EFTA na zasadach okreœlonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

W uzasadnionej sytuacji, na wniosek zainteresowanego, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne (maksymalnie na 12 rat).

Z dniem okreœlonym w umowie ubezpieczony oraz członkowie rodziny zgłoszeni przez niego do ubezpieczenia uzyskują prawo do œświadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważne:

Podstawą korzystania ze œświadczeń opieki zdrowotnej jest comiesięczne opłacanie należnej składki zdrowotnej, zgodnie z zapisami umowy dobrowolnego ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164 poz. 1027 - j.t).

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=6&dzialnr=143&artnr=3690